Regulaminy

Regulamin biblioteki

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Janusza Korczaka w Czarnkowie

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z CENTRUM MULTIMEDIALNEGO

 

ZASADY KORZYSTANIA ZE STANOWISKA KOMPUTEROWEGO

Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają osoby realizujące konkretny temat dydaktyczny.

Wykorzystanie centrum multimedialnego w celach innych niż naukowe jest dopuszczalne w przypadku wolnych stanowisk.

Komputer uruchamia i wyłącza nauczyciel bibliotekarz.

Przed przystąpieniem do pracy użytkownik komputera powinien zgłosić nauczycielowi-bibliotekarzowi chęć przystąpienia do pracy .

Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby pracujące w ciszy.

Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.

Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników należy zachować ciszę. Okrycia wierzchnie pozostawiać w szatni, a torby, teczki itp. w przeznaczonym do tego miejscu.

W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika komputera.

Nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela-bibliotekarza.

Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada /finansowo/ użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

ZABRANIA SIĘ:

Instalowania innych programów, dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.

Korzystania z komputera w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.

Wnoszenia i spożywania napojów oraz artykułów spożywczych.

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy administracji.

Wypożyczalnia udostępnia swe zbiory od września do czerwca włącznie każdego roku szkolnego.

Czytelnik może wypożyczyć książki wyłącznie na swoje nazwisko.

Nie można książek wypożyczonych przekazywać osobom postronnym.

Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów maja prawo do wypożyczenia większej liczby książek jednorazowo.

Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią zamówień, może przed upływem terminu zwrotu prosić o jego sprolongowanie.

Prośbę czytelnika o zarezerwowanie książki uwzględnia się w kolejności zamówień.

Książki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne.

Zauważone uszkodzenia zgłasza się nauczycielowi bibliotekarzowi.

W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki ( innego dokumentu ) należy ja odkupić.

W przypadku zniszczenia, zagubienia karty czytelnika, należy ją odkupić.

Pod koniec roku szkolnego książki ( inne dokumenty ) powinny być zwrócone przez uczniów, nauczycieli i pracowników administracji w terminach podanych przez bibliotekę.

 

CZYTELNIA

W czytelni obowiązuje cisza.

Czytelnia udostępnia wszystkie zbiory biblioteki; do czasopism jest wolny dostęp.

Księgozbiór podręczny (encyklopedie, słowniki, albumy itp.) udostępnia się uczniom tylko w czytelni, nauczycielom również na lekcje.

W czytelni zabrania się spożywania posiłków!

Uczniowie zachowujący się nieodpowiednio, głośno, mogą być wyproszeni z czytelni.

 

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW

I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne 

 • 1.

Regulamin określa szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników i materiałów edukacyjnych.

 • 2.

Ilekroć w regulaminie mowa o:

 1. szkole– należy przez to rozumieć Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Czarnkowie,
 2. uczniu – należy przez to rozumieć ucznia szkoły uprawnionego do otrzymania podręczników lub materiałów edukacyjnych,
 3. rodzicu ucznia– należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego,
 4. podręcznikach– należy przez to rozumieć podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego ujęte w szkolnym zestawie podręczników,
 5. materiały edukacyjne– należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną,
 6. materiał ćwiczeniowy – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla ucznia służący utrwalaniu przez niego wiadomości i umiejętności,
 7. organie prowadzącym– należy przez to rozumieć Gminę Miasto Czarnków

Rozdział 2

Wypożyczanie uczniom podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz przekazywanie materiałów ćwiczeniowych

 • 3.
 1. Podręczniki i materiały edukacyjne są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.
 2. Podręczniki i materiały edukacyjne są wypożyczane (użyczane) uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego.
 3. Wypożyczenia (użyczenia) podręczników i materiałów edukacyjnych dokonuje nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej na podstawie imiennej listy uczniów sporządzonej i podpisanej przez wychowawcę klasy.
 4. Podręczniki i materiały edukacyjne są wypożyczane (użyczane) uczniom nie później niż do 15 września danego roku szkolnego.
 5. Podręczniki lub materiały edukacyjne wypożyczane są na okres zajęć dydaktyczno-wychowawczych, z terminem zwrotu do 20 czerwca danego roku szkolnego
 6. Uczniowie przystępujący do egzaminu poprawkowego zwracają podręczniki i materiały edukacyjne nie później niż do końca sierpnia danego roku.
 7. Materiały ćwiczeniowe nie podlegają zwrotowi.
 • 4.

Rezygnacja ucznia z nauki w szkole w trakcie roku szkolnego jest równoznaczna z koniecznością zwrotu wszystkich podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

 

Rozdział 3

Obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem

 • 5.
 1. Przez cały okres użytkowania podręczników lub materiałów edukacyjnych uczeń zobowiązany jest dbać o stan użytkowy książek,
 2. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach i materiałach edukacyjnych
 3. Wychowawca ma obowiązek poinformować uczniów o zasadach korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych.
 4. Podręczniki należy przechowywać w okładce.
 5. Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany okładki.

 

Rozdział 4

Postępowanie w przypadku uszkodzenia

 • 6.

 

 1. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika/materiału edukacyjnego uczeń lub rodzic jest zobowiązany poinformować o tym nauczyciela wychowawcę i nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie biblioteki szkolnej.
 2. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu  podręcznika lub materiału edukacyjnego.
 3. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się działanie, które powoduje pomniejszenie wartości użytkowej podręcznika lub materiału (np. zabrudzenie, poplamienie, popisanie, zgniecenie, rozerwanie), ale możliwe jest usunięcie skutków tych naruszeń. Na żądanie nauczyciela bibliotekarza uczeń, który doprowadził do uszkodzenia, zobowiązany jest podręcznik lub materiał edukacyjny naprawić.
 4. Przez zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się działanie, które uniemożliwia dalsze ich wykorzystywanie, a usunąć skutków naruszeń nie da się(np. poplamienie niedające się usunąć, trwałe zabrudzenie, porysowanie, poplamienie, rozerwanie wyrywanie, zagubienie kartek)
 5. Jeżeli do podręcznika lub materiału edukacyjnego dołączone były płyta CD/DVD, mapy, plansze itp., należy je zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym . Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych
 • 7.
 1. W celu uzyskania od rodziców uszkodzonych, zniszczonych lub niezwróconych podręczników lub materiałów edukacyjnych szkoła wysyła do rodzica wezwanie do odkupienia podręcznika lub materiału ćwiczeniowego.

Rozdział 5

Przepisy końcowe

 • 8.
 1. Organem uprawnionym do zmiany i interpretacji postanowień regulaminu jest dyrektor szkoły
 2. Obowiązuje z dniem 1 września 2020 r.
Opracowanie
mgr inż. Izabela Skrzypczak-Szutowicz
                                                                                                                                                                                                                                                                                               mgr Beata Cybel

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
NA CZAS EPIDEMII COVID-19
aktualizacja: 1 września 2020 r.

 

 • 1
  ZASADY PRZEBYWANIA W BIBLIOTECE
 1. Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni zgodnie z godzinami i dniami umieszczonymi w planie pracy biblioteki oraz na stronie internetowej szkoły.
 • 2
  ZASADY WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK

1.Użytkownikom ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie oraz korzystanie z czytelni. Z użytku wyłączone są komputery, drukarki i inne pomoce naukowe wspólnego użytku.

 1. Wszystkie wypożyczane książki (oprócz lektur) powinny być wcześniej zamówione osobiście lub elektronicznie.
 2. W celu zamówienia książki należy skontaktować się z pracownikiem biblioteki w wybrany sposób:
  – napisać na adres mailowy biblioteka@sp2.czarnkow.pl tytuł zamawianej książki, swoje imię i nazwisko oraz klasę;
  – zamówić poprzez system MOL NET +
  – skorzystać z formularza zamówienia znajdującego się na stronie www. http://sp2.czarnkow.pl/
  – osobiście każdego dnia w godzinach pracy biblioteki.

 

 1. W celu odebrania zamówionych książek należy zgłosić się do biblioteki następnego dnia po złożeniu zamówienia.
 • 3
  ZASADY ZWROTU KSIĄŻEK
 1. Zwracaną książkę należy włożyć do specjalnie oznakowanego pojemnika, który znajduje się przy wejściu do biblioteki.
 2. Przy zwrocie należy podać pracownikowi biblioteki swoje imię, nazwisko i klasę .
 3. Zwracane egzemplarze są poddane 2-dniowej kwarantannie i w tym czasie pozostają wyłączone z wypożyczania.
 • 4
  ZASADY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI
 1. Pracownicy biblioteki mają obowiązek możliwie często wietrzyć pomieszczenie biblioteki.
 2. Bibliotekarz odbierający zwroty książek i wydający zamówione egzemplarze powinien dezynfekować blat biurka, klamki i inne przestrzenie dotykane przez użytkowników.
 3. Pracownicy biblioteki powinni zadbać o bezpieczne, odizolowane miejsce kwarantanny dla książek i przechowywać je w tym miejscu 2 dni od dokonania zwrotu.

 

Opracowanie

Izabela Skrzypczak- Szutowicz